Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno- Przedszkolny  w Sycynie , Sycyn 26 a, 64-600 Oborniki tel. 61 29 71 879 e-mail: sycyn@vp.pl reprezentowana przez Dyrektora Panią Ewę Nowicką.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest radca prawny Anna Przesławska, kontakt tel. 662 256 188, adres mailowy iodo.oborniki@gmail.com

3) państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązku ustawowego tj. w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej placówki oraz w celu promocji placówki.

4) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust.1 pkt. A ,c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe oraz ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty.

5) Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają jedynie osoby legitymujące się stosownym upoważnieniem od administratora w zakresie niezbędnym do wykonania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa lub odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych takie jak np., ubezpieczyciel, firma BHP, system informacji oświatowej.

6) państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu edukacji w placówce;

7) posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) mają państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych w zakresie wymaganym przez ustawę. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie oraz zgoda na utrwalanie wizerunku jest dobrowolna.