Procedury funkcjonowania w okresie pandemii

Procedury funkcjonowania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Sycynie
 
I. PODSTAWA PRAWNA:
 
  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
  2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),
  6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
  7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 2 lipca 2020r.
  8. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek na 1.09.2021 .
 
 
 
 
II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:
  1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
  2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również przy wejściu szkoły i przedszkola oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.
  3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
  4. Przekazuje rodzicom  informuje o obowiązujących procedurach na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i zamieszcza je na stronie szkoły : www.spsycyn.pl
  5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika  wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, półmaski , rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. V.
  6. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, placu zabaw oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
  7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
  8. Monitoruje codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno – higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 
III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:
 
  1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
  • Pracownik  dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu a w razie konieczności powinien być zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej - rękawiczki, maseczki na usta i nos i fartuch z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji)
  • Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
  • Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
  • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
  • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
  • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 
  1. Obowiązki nauczycieli:
  • Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora planu lekcji.
  • Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem i dopilnowuje , żeby dzieci i uczniowie robili to szczególnie po przyjściu do szkoły,  przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
  • Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
  • Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
  • Nauczyciel klas I i III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
  • Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
  • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
  • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
  • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 
IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
  1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Sycynie dostępnymi na stronie szkoły : www.spsycyn.pl
  2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/ opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  3. Rodzice/ Opiekunowie odprowadzający dzieci do oddziałów przedszkolnych mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (korytarz przy sali przedszkolnej), zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  1. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
  2. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  3. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra.
  4. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora i wychowawcy.
 
 
             V. PRACA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PODWYŻSZONYM  REŻIMIE SANITARNYM:
 
  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  3. Uczniowie klas I i III wchodzą do klas głównym wejściem, dzieci z ,,O” wejściem od podwórza, przedszkolaki wejściem bocznym.
  4. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk, środki dezynfekujące i instrukcje ich użycia oraz numery tel. do PSSE w Obornikach i służb medycznych. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
  5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
  6.  Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia .
  7.  W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
  8.  Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale w których odbywają się zajęcia.
  9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  10.  Opiekunowie i dzieci powinny zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m
  11.   Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne. Dzieci i uczniowie spożywają śniadanie w salach lekcyjnych i przedszkolnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłków. Szkoła korzysta z cateringu. Posiłki są podawane w naczyniach jednorazowych przez wyznaczoną osobę (pomoc kuchenna)
  12.  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym     powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
  13.  Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
  14.  Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
  15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
  16. Zajęcia świetlicowe odbywają się  w  salach dydaktycznych nr 1, 2, 9 wg regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych.
  17.  Zasady korzystania z biblioteki szkolnej uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
  18.  Dzieci dowożone transportem zorganizowanym przez organ prowadzący zobowiązane są do przestrzegania przepisów sanitarnych obowiązujących w środkach transportu publicznego – w tym w szczególności zakrywania ust i nosa.
 
                 
 
VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19
  1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu.
  2. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirsem.
  3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
  4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
  6. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Obornikach w celu konsultacji lub uzyskania porady.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
  2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
Sycyn, dn. 26.08.2020                                                                  Dyrektor
                                                                                               Ewa Nowicka