Wigilie szkolne

Spo­tka­nia opłat­kowe stają się oka­zją do wspól­nego prze­ży­wa­nia wyjąt­ko­wego nastroju Świąt Bożego Naro­dze­nia. Jak co roku w naszej szkole odbyło się spotkanie wigilijne całej spo­łecz­no­ści szkol­nej. Dzieci  wysta­wiły Jasełka Bożo­na­ro­dze­niowe. Na sce­nie poja­wili się paste­rze, anioły, okrutny król Herod, trzej mędrcy oraz Maryja z Józe­fem i Dzie­ciąt­kiem Jezus. Śpie­wano kolędy i pio­senki o tema­tyce świą­tecz­nej. Po czę­ści arty­stycz­nej  zgod­nie z tra­dy­cją, wszy­scy podzie­lili się opłat­kiem skła­da­jąc sobie życze­nia. Nie zabrakło także gwiazdora z prezentami. Wystę­pu­ją­cych kolęd­ni­ków przy­go­to­wały  wychowawczynie poszczególnych oddziałów.