REKRUTACJA

Informacja dla rodziców!
Od 13 marca do 24 marca 2023 r. rodzic składa elektronicznie na stronie https://nabor.pcss.pl/oborniki wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wygenerowany w systemie wniosek należy wydrukować i podpisany przez obojga rodziców/prawnych opiekunów złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w placówce I preferencji.