Harmonogram Przedszkole

Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 17/2024 Burmistrza Obornik z dnia 19 stycznia 2024 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH (ZERÓWEK)

W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Lp. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym  
1. od 04 marca do
08 marca 2024 r.
od 11 marca do
22 marca 2024 r.
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym (zerówce) w publicznej szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy „O” w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
2. od 11 marca do
22 marca 2024 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
3. 10 kwietnia 2024 r.
godz. 13.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  
4. od 15 kwietnia do
22 kwietnia 2024 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w systemie
NABÓR
 
5. 26 kwietnia 2024r. godz. 13.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  
  Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym  
1. do 10 maja 2024 r. w godz. pracy placówki Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola  
2. od 13 maja do 17 maja 2024 r. w godz. pracy placówki Termin, w którym Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola  
3. od 20 maja do 24 maja 2024r. w godz. pracy placówki Czas na wniesienie przez rodzica odwołania do dyrektora placówki od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  
4. od 27 maja do 31 maja 2024 r.
w godz. pracy placówki
Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.  
Zał Nr 1 do Zarządzenia   Nr 17/2024Burmistrza Obornik z dnia 19 stycznia 2024 r.
  Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. od 03 czerwca do
07 czerwca 2024 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
2. 12 czerwca 2024 godz.
13.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów w zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
3. Od 13 do 20 czerwca
2024 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w systemie
NABÓR
4. 21 czerwca 2024 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  Procedura odwoławcza w postępowaniu uzupełniającym
1. do 28 czerwca 2024 r. w godz. pracy placówki Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
2. od 01 do 02 lipca 2024 r. w godz. pracy placówki Termin, w którym Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
3. od 03 lipca do 09 lipca 2024 r. w godz. pracy placówki Czas na wniesienie przez rodzica odwołania do dyrektora placówki od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
4. od 10 lipca do 12 lipca 2024 r. w godz. pracy placówki Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.