Rekrutacja elektroniczna 2022

Rekrutacja do PIERWSZEJ KLASY
PODANIE do pierwszej klasy na stronie
https://nabor.pcss.pl/oborniki/szkolapodstawowa/podanie
wypełnia KAŻDY RODZIC, nie ma znaczenia czy dziecko jest z obwodu czy też nie
SZKOŁA OBWODOWA- jeżeli dziecko jest z obwodu w systemie wypełnia
kolejno DANE DZIECKA, w zakładce SZKOŁA OBWODOWA zaznacza kratkę "Chcę
tylko wypełnić zgłoszenie do szkoły obwodowej" drukuje to i podpisane
przez matkę i ojca dostarcza do szkoły.
Rodzic SPOZA OBWODU- wypełnia podanie, uzupełnia wszystkie punkty we wniosku
DANE DZIECKA, SZKOŁA OBWODOWA, ZAKOŃCZ dołącza wszystkie potrzebne
załączniki, drukuje wniosek i podpisany przez matkę i ojca dostarcza do
placówki PIERWSZEJ PREFERENCJI.

Od 13 marca do 24 marca 2023 r. rodzic składa elektronicznie na stronie https://nabor.pcss.pl/oborniki wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wygenerowany w systemie wniosek należy wydrukować i podpisany przez obojga rodziców/prawnych opiekunów złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w placówce I preferencji.