Oświadczenia

  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczam, że kandydat …………………………………… (imię i nazwisko dziecka) do  Przedszkola  ………………………………. w ………………. spełnia kryterium wielodzietności rodziny (Wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci), o którym mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655,1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089), w rozumieniu art. 4 pkt 42 ww. Ustawy.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia[1].
                                                                                               ........................................................
                                                                                                                               (podpis osoby składającej oświadczenie)


[1] Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

                                                                                                   (miejscowość, data)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
Oświadczam, że kandydat ......................................... (imię i nazwisko dziecka)                                do  Przedszkola ………….................................. w ......................................... spełnia kryterium samotnego wychowywania w rodzinie, o którym mowa w art. 131 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089), w rozumieniu  art. 4 pkt 43 ww. Ustawy.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia[1].
                                                                                                                                                      
                                                                                                                            (podpis osoby składającej oświadczenie)


[1] Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.