Klauzula rekrutacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sycynie, Sycyn 26A 64-606 Popówko, Tel. 61 29-71-879 reprezentowana przez Dyrektora Panią Ewę Nowicką.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest radca prawny Anna Przesławska, kontakt tel. 662 256 188, adres mailowy iodo.oborniki@gmail.com

 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacja dzieci do szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2022/2023, oraz w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego;

4) Podstawa prawna przetwarzania:

    1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 z późn. zm.),

    2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

    3. Uchwała nr XLVI/709/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym

5)Odbiorcą danych osobowych mogą być: Urząd Miejski w Obornikach oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:
a. w przypadku dzieci które zostały przyjęte, przez okres uczęszczania do placówki,
b. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.

7) Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Mają państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w procesie rekrutacji. 

Podpis rodzica ............