Kryteria kl. 1

KRYTERIA
PIERWSZA KLASA
 
Dokumenty, które rodzic/prawny opiekun dołącza do wniosku:  
 
Określa się następujące kryteria rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych           dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, punkty przyznawane za poszczególne              z nich oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów:
  1. zamieszkanie na terenie Gminy Oborniki - 50 punktów,
  2. oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali Oborniki jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły – 20 punktów                   
(kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),
  1. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata wskazał Oborniki jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły                        lub poprzedzający rok ubiegły – 10 punktów (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego  lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),
  2. kontynuacja nauki w ramach danej szkoły, (zespołu szkolno-przedszkolnego punktu                    lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej) – 15 punktów,
  3. uczęszczanie rodzeństwa do danej szkoły (zespołu szkolno-przedszkolnego, punktu               lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej) – 10 punktów, 6) wielodzietność rodziny kandydata – 5 punktów (oświadczenie).