Harmonogram kl. I

 Załącznika Nr 2 
Do Zarządzenia Nr  17/2024
Burmistrza Obornik z dnia 19 stycznia 2024 r.
 
 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025 
 
Lp. Rodzaj czynności Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym Termin  w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę        w postępowaniu rekrutacyjnym
 
od 11 marca                do 22 marca 2024 r.             Od 13 maja do 17 maja 2024 r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,        o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy
 
  
od 25 marca
do 29 marca 2024 r.
od 20 maja
do 24 maja 2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy
 
10 kwietnia 2024 r.
godz. 13.00
27 maja 2024 r.
godz. 13.00          
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 
10 kwietnia 2024 r.
godz. 13.00
27 maja 2024 r. godz. 13.00
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w systemie NABÓR
 
od 15 kwietnia
do 22 kwietnia 2024 r.
od 28 maja  
do 31 maja 2024 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
26 kwietnia 2024 r.
godz. 13.00
03 czerwca 2024 r.
godz. 13.00
7. Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia opublikowania  list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia
od 29 kwietnia do 10 maja 2024 r. od 04 czerwca   do 14 czerwca 2024 r.