Przedszkole - kryteria

Informacja do rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych
W      postępowaniu rekrutacyjnym do        samorządowych          przedszkoli      i           oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 obowiązują:
 • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.                       Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005)  tzw. kryteria ustawowe,
oraz
 • kryteria określone w uchwale nr XLVI/709/18 Rady Miejskiej w Obornikach              z dnia 18 stycznia 2018 r. tzw. kryteria samorządowe.
 • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe)
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe). 
L.p. Kryteria Liczba punktów
  Kryteria ustawowe –  brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Wielodzietność rodziny kandydata Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy
Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość. 
 
 
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
  Kryteria samorządowe - brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali Oborniki jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły 20
2. Jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata wskazał Oborniki jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły 10
3. Oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko pracują, studiują lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą 10
4. Jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, studiuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą 5
5. Rodzeństwo kandydata uczęszcza lub uczęszczało do danego przedszkola (oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, zespołu szkół) 2
6. Dziecko z czasem pobytu:
 1. do 6 godzin 
 2. powyżej 6 godzin 
 
2
6
Kryterium samorządowe określone w pkt 1 wyklucza się z kryterium z pkt 2, natomiast kryterium określone  w pkt 3 wyklucza się z kryterium z pkt 4. 
 
 
Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:   
 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych  1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
  1. Orzeczenie    o          potrzebie         kształcenia      specjalnego      wydane            ze         względu           na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
                   lub         orzeczenie         równoważne         w         rozumieniu        przepisów        ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234, 1429) 
 1. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 2. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz.
1426, 1429).
 
Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo
poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:                          „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 
 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych
-kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego,
- zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG
 
Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo
poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:                          „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.